Menu Zamknij

Dokumenty – oferty

 

 

Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego z dnia 29.01.2019 r.

Oświadczenie Wykonawcy

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały udostępnione Zespołowi Szkół i Placówek w Manasterzu w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

 

 

 

 

…………………………………………………….

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

 

 

1rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

Załącznik nr 3

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, 37 – 230 Manasterz 575, tel. 16 642 31 09, faks 16651-52-37 e-mail: gimn_manasterz@wp.pl

 • inspektorem ochrony danych osobowych w szkole jest Inspektor; iodzsman@wp.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Przygotowywanie i wydawanie posiłków w Zespole Szkół i Placówek w Manasterzu ”;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 • posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Załącznik Nr 4

UMOWA (PROJEKT)

Zawarta w dniu ……………… pomiędzy Zespołem Szkół i Placówek w Manasterzu, 37 – 230 Manasterz 575

reprezentowanym przez:

Panią Irenę Łuczyk – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu zwanym dalej Zamawiającym

……………………………………………………………….

reprezentowaną/ym przez:

1) …………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi pn.: „Przygotowywanie i wydawanie posiłków w Zespole Szkół i Placówek w Manasterzu”.

 2. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie posiłków dla uczniów w Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu oraz przygotowywanie i dowóz posiłków dla uczniów Przedszkola Samorządowego w Hucisku Jawornickim (ze szkoły w Manasterzu)

 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem zamówienia określonym w dokumentacji ofertowej oraz niniejszej umowie.

 4. Liczba posiłków w ciągu obowiązywania umowy jest wartością szacunkową i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej należności z tytułu wykonania umowy. Ostateczny harmonogram świadczenia usługi, ilość posiłków i rodzaj posiłków w ciągu tygodnia ustala Dyrektor Szkoły w zależności od potrzeb i harmonogramu pracy szkoły.

 5. Posiłki powinny być przygotowywane z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach – załącznik nr 2 do tego rozporządzenia

 6. Posiłki będą wydawane w dni nauki szkolnej zgodnie z harmonogramem placówek ustalonym przez Dyrektora szkoły. tj. Żywienie będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji letnich, ferii, ferii świątecznych, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od nauki w szkole. Częstotliwość wydawania posiłków w uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły podzielona będzie na kilka tur (od 1 do 12) w godzinach wyznaczonych przez Dyrektora.

 7. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy tygodniowy jadłospis sporządzony z listy (zestawu) potraw na co najmniej 7 dni przed planowanym jego obowiązywaniem. W jednym dniu dopuszcza się przygotowywanie i wydawanie posiłku dwu daniowego lub jednodaniowego

§ 2

 1. Wykonawca oświadcza, że posiłki, sposób ich przygotowania oraz transport odbywać się będą z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określonew przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
  i żywienia (tj. Dz. U. 2017 z późn. zm.).

 2. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego okazać aktualne wyniki kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w miejscu przygotowywania posiłków pod względem zgodności sporządzania posiłków z dokumentacja przetargową, na co Wykonawca wyraża zgodę.

 4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli wykonywania zamówienia na każde żądanie oraz powiadomi o każdej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i o jej wynikach. W ramach kontroli Wykonawca umożliwi przedstawicielowi Zamawiającego niezbędne próbki do przeprowadzenia kontroli organoleptycznej na każde żądanie bez ponoszenia dodatkowych opłat przez Zamawiającego.

§ 3

 1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

 1. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią.

 1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

 1. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia

  1. żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

 1. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

 1. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Usług Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

 1. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub

w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

 1. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

 1. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

 1. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 4

1. Umowę zawiera się na czas określony tj. od 02.02.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

2. Posiłki będą wydawane w dni nauki szkolnej zgodnie z harmonogramem placówki ustalonym przez Dyrektora szkoły.

§ 5

 1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków tylko i wyłącznie w kuchni Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu wg zamówienia Zamawiającego odpowiedniej szkoły, w ilości zapewniającej zamówioną ilość posiłków.

 2. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości.

 3. Posiłki muszą być urozmaicone. Muszą być wysokiej jakości zarówno, co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną.

 4. Wykonawca gwarantuje, że świadczone usługi będą na najwyższym poziomie,
  a mianowicie:

 1. dostarczane produkty żywnościowe będą świeże, a produkty gotowane przygotowywane tego samego dnia, co świadczenie usług cateringowych;

 2. termosy do przewozu posiłków będą wysterylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 1. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.

 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość przedmiotu umowy i wszelkie spowodowane nimi szkody, tak wobec Zamawiającego jak i wobec osób trzecich, na rzecz których przedmiot umowy jest bezpośrednio wykonywany.

§ 6

Strony postanawiają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy będą:

 • po stronie Zamawiającego: ………………………….…..

 • po stronie Wykonawcy: ………………………………………….

§ 7

1. Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

netto……………………………… ,-zł( słownie : ………………………………….)

podatek VAT ……………………………… ,-zł( słownie : ………………………………….)

brutto……………………………… ,-zł( słownie : ………………………………… )

2. Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym, za poszczególne miesiące odbywać się będzie na podstawie ilości faktycznie wydanych posiłków i ich ceny jednostkowej.

3. Ceny jednostkowe zestawów/posiłków znajdują się w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

4. W cenie jednostkowej posiłku uwzględniono wszystkie koszty związane z przygotowaniem, dostawą oraz wydaniem, jak również koszty związane z uprzątnięciem pomieszczenia, w którym wydano posiłek, w tym także odbiór zużytych opakować i resztek jedzenia.

5. Wykonawca będzie ponosił koszty stałe ustalone w kwocie ryczałtowej: Kuchnia Manasterz 3861,00 zł brutto miesięcznie. W skład niniejszej kwoty wchodzą koszty: prądu, gazu, wody, ścieków, odpadów, ogrzewania, koszty sprzątania, amortyzacji wyposażenia, funduszu remontowego itp. Po stronie Wykonawcy leży bieżące utrzymanie czystości w pomieszczeniach zgodnie z warunkami (przepisami) sanitarno – higienicznymi obowiązującymi w trakcie przygotowywania posiłków w placówkach szkolnych. Czynsz płatny z góry co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem miesiąca, z wyjątkiem pierwszego miesiąca umownego – wówczas czynsz płatny do 3 dni po podpisaniu umowy.

6. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na wystawionej fakturze w terminie ……………..dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do obciążenia jego rachunku na rzecz Wykonawcy.

7. Zamawiający przewiduje rozliczenie na podstawie faktur wystawianych co dwa tygodnie (2 faktury na miesiąc). Do wystawianych faktur dołączane będzie zestawianie ilości wydanych posiłków potwierdzone przez Dyrektora lub osobę upoważnioną przez Dyrektora.

8. Faktury będą wystawiane w następujący sposób: Nabywca: Gmina Jawornik Polski 37-232 Jawornik Polski 30 NIP 7941703341 Odbiorca: Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, 37 – 230 Manasterz 575

§ 8

       1. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

Przygotowywanie posiłków

 1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

 1. żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

 2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

 3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia w przypadku wystąpienia udokumentowanych wątpliwości – częstotliwość może zostać zwiększona o każdy udokumentowany przypadek.

 1. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie – nie krótszym niż 3 dni – Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

– oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy (zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych-www.uzp.gov.pl) .

 1. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.

 2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 9

Wykonawca nie ma prawa bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego do przelania wierzytelności finansowych wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen w całym okresie obowiązywania umowy, przy czym strony dopuszczają zmiany cen w sytuacji spowodowanej zmianami stawki podatku VAT

2. Zmiana nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy uzasadniający zmianę ceny, poparty szczegółową kalkulacją po jego akceptacji przez drugą stronę umowy, w formie pisemnego aneksu do umowy.

§ 11

1. Powtarzające się niewywiązywanie Wykonawcy z postanowień niniejszej umowy,
a w szczególności nieterminowa bądź niezgodna pod względem jakości lub ilości
z zamówieniem realizacja zamówienia, powtarzające się uchybienia w jakości dostarczanych posiłków, niezgodne z żądaniem Zamawiającego, w tym potwierdzone składanymi pisemnie skargami przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów korzystających z dożywiania, upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy i naliczenia Wykonawcy kary umownej stosownie do postanowień § 13 niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie ponadto prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej stosownie do postanowień § 13 umowy, w przypadku braku realizacji umowy pomimo wezwania Zamawiającego do jej realizacji i wyznaczenia Wykonawcy w tym zakresie odpowiedniego terminu.

2. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia
i naliczania kar umownych, bądź do zawieszenia jej realizacji w przypadku nie przekazania środków finansowych na realizację zadania przez administrację rządową.

§ 12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 13

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowić będą kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:

  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

– za niewykonanie przedmiotu umowy – 10 % wartości brutto niewykonanej w terminie części zamówienia,

– za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy – 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 umowy.

– za każdy dzień zwłoki w opłacie czynszu – 500 zł kary umownej. Zwłoka powyżej 14 dni oznacza rozwiązanie umowy.

– za niewydanie posiłków/niezrealizowanie dostawy posiłków do placówek w Hucisku Jawornickim/– 300 zł za każdy dzień nie wydania posiłku/niezrealizowania dostawy

– za niedotrzymanie terminów i godzin wydawania posiłków – 100 zł za każdy dzień w którym stwierdzono opóźnienia w wydawaniu posiłków

– za wydawanie posiłków/ dostawa niepełnowartościowych, posiłków o niezgodnej z umową gramaturze, posiłków niezgodnych z jadłospisami, posiłków zimnych, posiłków wymieszanych składnikowo o właściwościach odmiennych niż te zagwarantowane z niniejszej umowie – 100 zł za każdy dzień w którym została stwierdzona nieprawidłowość

– Za nieuprzątnięcie pomieszczeń, nie utrzymanie porządku zgodnie z przepisami sanitarno – higienicznymi – 100 zł za każdy dzień realizacji przedmiotu w którym dopuszczono się uchybień, w którejkolwiek placówce szkolnej.

– za realizacje przedmiotu umowy w sposób dyskryminujący osoby uprawnione do korzystania z pomocy żywieniowej w tym także poprzez nierówne traktowanie – w wysokości 300 zł za każde naruszenie

– za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy przy wykonywaniu czynności określonych w § 8 niniejszej umowy – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia (tj. oddelegowania do wykonywania prac określonych w § 8 niniejszej umowy osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy).

1.2 Opóźnieniewrealizacjiumowywynoszącewięcejniż3dnijest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Wykonawcę §14 pkt 1.

1.3 Z tytułu bezpodstawnego rozwiązania umowy / bezpodstawnego odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę, kara umowa wyniesie 10% szacunkowego rocznego wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 7 ust. 1

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kare umowną w wysokości odsetek ustawowych za zwłokę w terminowej realizacji płatności.

 2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody – gdy powstała szkoda przewyższa wartością ustaloną karę umowną.

 3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego wynagrodzenia.

§ 14

1. Wykonawca niniejszym oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne o których mowa w art. 13 oraz obowiązki informacyjne o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa, w tym dane osobowe udostępnione na etapie zawarcia niniejszej umowy.

§ 15

Strony ustalają, iż umowa ulega rozwiązaniu w przypadku:

– upływu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 nin. Umowy,

– zrealizowania przedmiotu umowy w ilościach, o których mowa w § 1 ust. 2 nin. Umowy,

– wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 z zastrzeżeniem § 10 nin. Umowy.

§ 16

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób upoważnionych do dokonywania czynności, zmian danych teleadresowych pod warunkiem wystąpienia takich zmian z przyczyn organizacyjnych.

§ 17

 1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych poniżej okoliczności oraz określa warunki tych zmian:

 1. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 7 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

 2. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 7 Umowy, l

 3. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. (z poźń. zm.) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i/lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 7 Umowy, o współczynnik wzrostu kosztów pracy i/lub ubezpieczenia po odpowiednim udokumentowaniu – kalkulacji kosztów (pracy, ubezpieczenia).

 4. W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe.

 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy).

 1. W przypadku zmian dotyczących podwykonawców, dalszych podwykonawców, osób uczestniczących w realizacji zamówienia, osób, podmiotów udostepniających swoje zasoby, każdorazowo musza wypełnić wymagania zapisane w złożonej ofercie i zapisach ustawy Pzp oraz aktach wykonawczych.

 2. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 do pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)

 3. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

 4. WszelkiezmianyniniejszejumowymogąbyćdokonywanenapodstawieobustronnieuzgodnionychaneksówdoUmowy – w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 19

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 20

Umowa niniejsza zostaje sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 21

Załączniki do umowy stanowiące integralną część umowy:

  1. Formularz cenowy

  2. Oferta, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy;

  3. Wykaz posiłków wraz z recepturą w przeliczeniu na 100 dzieci.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Manasterz, dnia 29.01.2019 r.

………………………………………..

pieczątka zamawiającego

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Ofertę należy złożyć w nie przekraczającym terminie do 05.02.2019 r.

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie posiłków w Zespole Szkół i Placówek w Manasterzu.

 

II. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia na terenie Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu w terminie do 30.06.2019 r.

III. Dokumenty wymagane od Oferenta:

1. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

2. Formularz cenowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Klauzula Informacyjna wynikająca z art. 13 RODO – Załącznik nr 3

IV. Osoba ze strony Zamawiającego uprawniona do kontaktu:

Irena Łuczyk

tel. (16) 642 31 09

adres e-mail: gimn_manasterz@wp.pl

V. Ofertę można:

a) przesłać e-mailem (skan oferty z podpisami osób upoważnionych do reprezentacji) na adres: gimn_manasterz@wp.pl

b) przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, 37 – 230 Manasterz 575, z dopiskiem: oferta na zadanie: Przygotowanie i wydawanie posiłków

c) dostarczyć do osobiście

VI. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

1) Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

 • Cena za wykonanie całości zamówienia: 100%

Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę i dobrą jakość za wykonanie całości zamówienia.

 

VII. Załączniki:

1) Wzór oferty – Załącznik Nr 1

2) Wzór formularza cenowego – Załącznik Nr 2

3) Wzór Klauzuli Informacyjnej wynikająca z art. 13 RODO – Załącznik nr 3

4) Projekt umowy – Załącznik nr 4

Forma płatności: przelew

Termin płatności 30 dni po dostawie

Z poważaniem:

Dokumenty do pobrania

Skip to content