Menu Zamknij

Dokumenty

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2021

 Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek

w Manasterzu z dnia 16 czerwca 2021 roku

 

REGULAMIN

SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

W HADLACH SZKLARSKICH

 

 1. Doba w schronisku trwa od godz. 16:00 do 11:00 dnia następnego.
 2. Przyjmowanie osób w schronisku trwa w godz. 08:00 -10:00 i 16:00 – 20:00 w każdy dzień tygodnia. W uzasadnionych przypadkach można przyjąć gości również w innych godzinach.
 3. Wszystkich korzystających ze schroniska obowiązują przepisy meldunkowe, wyłącznie na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innych dokumentów tożsamości pozwalających określić tożsamość osoby meldowanej lub listy zbiorowej w przypadku grupy zorganizowanej.

1 )Grupy zorganizowane (złożone z co najmniej 10 osób) dokonują rezerwacji miejsc noclegowych pisemnie, przesyłając zamówienie pocztą lub e-mailem. Wzór zamówienia stanowi  Zalacznik-Nr 1 niniejszego regulaminu.

2 )Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia z ustaloną wysokością zadatku ( 20% kosztów noclegu ) i terminem, organizator lub kierownik grupy przesyła należność na konto bankowe Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu   – Załącznik Nr 2

3 )Zwrot zadatku może nastąpić w przypadku nie skorzystania z noclegów w schronisku na pisemny wniosek zamawiającego tylko w uzasadnionych przypadkach z wyjątkowo ważnych  i udokumentowanych przyczyn, zaakceptowanych przez dyrektora schroniska. W razie sporu sprawę zwrotu zadatku rozstrzyga organ prowadzący.

4 ) W przypadku niedokonana wpłaty zadatku w ustalonym terminie, rezerwacja ulega anulowaniu .

5 )Gdy usługa nie została wykonana ( rezygnacja zamawiającego bez pisemnego wniosku o zwrot zadatku z uzasadnionych przyczyn) zadatek przepada na rzecz przyjmującego zamówienie.

6 )Gdy usługa zostanie wykonana to zadatek zostaje zaliczony w poczet ceny usługi.

7 )W przypadku wolnych miejsc noclegowych i zgłoszenie się grupy zorganizowanej w terminie poniżej 7  dni przed planowanym przyjazdem nie obowiązują zasady dotyczące wpłaty zadatku.

8 )Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup młodzieży szkolnej i studenckiej.

9 )Turyści indywidualni mogą dokonać rezerwacji telefonicznie, e-mailem lub są przyjmowani na noclegi bezpośrednio w schronisku, jeżeli są wolne miejsca, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla młodzieży szkolnej i studenckiej. Potwierdzenie rezerwacji następuje telefonicznie w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia zakwaterowania. Niedokonanie potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji.   W przypadku rezerwacji indywidualnych opłaty za pobyt goście dokonują gotówką  lub kartą płatniczą bezpośrednio przy zakwaterowaniu  w SSM .

10 ) Zamówienie usługi noclegowej jest jednoznaczne z   zapoznaniem się z Regulaminem SSM, jego akceptacji i przestrzegania.

 1. Procedura meldunkowa oraz wszystkie czynności z tym związane są regulowane zapisami Procedurą Zameldowania.
 2. Od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego obowiązuje cisza nocna.
 3. Osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pokojach, przydzielonych przez recepcjonistę.
 4. Przebywający w schronisku mają obowiązek korzystania z pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Przygotowywanie posiłków odbywać się może wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym   kuchni samoobsługowej schroniska.
 6. W schronisku obowiązuje przyzwoity i odpowiedni do miejsca przebywania ubiór, spokój i kulturalny sposób zachowania się.
 7. W schronisku zabrania się;

– uprawiania gier hazardowych,

– sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu,

– sprzedaży, podawania i spożywania środków odurzających ( narkotyków),

– palenia tytoniu

– używania i podłączania własnych urządzeń elektrycznych typu czajnik, grzałka, piecyki elektryczne itp.

 1. Do schroniska nie wolno wprowadzać zwierząt.
 2. Gości schroniska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż.
 3. Goście zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej.
 4. W schronisku obowiązuje zakaz posiadania i wnoszenia przedmiotów uznawanych za niebezpieczne i stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia.
 5. Za uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska odpowiada opiekun grupy  lub turysta indywidualny.
 6. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Manasterzu jest uprawniony do usunięcia winnego ze schroniska, a ponadto w przypadku młodzieży szkolnej lub akademickiej zawiadamia o tym właściwą jednostkę ( szkołę, uczelnię, organizację).
 7. Osoby korzystające ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń i zażaleń, która znajduje się w recepcji schroniska. W przypadku spraw  spornych  kierować je do organu prowadzącego schronisko.
 8. We wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak zapewnienie porządku, ochrony mienia, przestrzegania zasad współżycia społecznego, kultury obcowania, korzystający ze schroniska są zobowiązani stosować się do wskazań dyrektora Szkoły.
 9. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i wartościowe przedmioty pozostawione w placówce przez osoby korzystające z noclegów.
 10. Każda osoba lub opiekun grupy jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z powyższym Regulaminem.
Skip to content